Билтен “СРЕТАЊА”

Бр. 21

СРЕТАЊА
 Година X
 Број 21
 Издавач
 Удружење писаца ,,Чегар,, Ниш
За издавача: Љубинка Буба Вранић

Редакцијски одбор
 Мирослав Мишо Бакрач – главни и одговорни уредник,
 Милена Маркић - уредник
 Богољуб  Т. Михајловић - уредник
Корице
 Бојан Митић и Борко Бишчан
Лектура и коректура
 Милена Маркић
Компјутерска обрада и слог
 Мирослав Мишо Бакрач 
Илустрације
 Борис Леони, сликар
Радошевић Миљко

Адреса: 18000 Ниш, Бранка Крсмановића бр.4/18.
Телефони: 018/4222507, 063/410765
 Војвођанска банка дд Нови Сад, жиро рачун број 355 – 110923217 ПИБ 105177087
misobakrac@neobee.net
Излази два пута годишње (мај - новембар) Радови се не хоноришу. Рукописи се не враћају.

Штампа СВЕН  Ниш 

Детаљније


Бр. 20 ♦ Бр. 21 ♦